logo

Podmínky užití

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodními podmínkami se rozumí všeobecné obchodní podmínky internetového portálu www.moje-iq.cz upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.2. Internetovým portálem se rozumí internetový portál www.moje-iq.cz.

1.3. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost WETRA-XT, ČR spol. s.r.o., IČ 256 32 833, se sídlem Přádova 2092/12, Praha 8, 182 00.

1.4. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která navštíví Internetový portál.

1.5. Veškeré další pojmy jsou pro účely Obchodních podmínek definovány přímo v textu obchodních podmínek tak, že jsou psány tučně s velkým písmenem a dále je uveden jejich význam.

II. IQ test

2.1. Uživatel má možnost na Internetovém portálu podstoupit IQ test.

2.2. IQ testem se rozumí test inteligenčního koeficientu skládající se z 20 otázek náhodně vybraných z okruhu celkem 500 otázek.

2.3. Každému IQ testu je přiděleno unikátní Identifikační číslo.

2.4. Po vyplnění testu se uživateli zobrazí internetová stránka zobrazující Identifikační číslo s Oznámením, že pokud bude zaslána aktivační sms zpráva s identifikačním číslem na uvedené telefonní číslo, zpřístupní provozovatel uživateli výsledek jím absolvovaného IQ testu a umožní mu využití dalších služeb podle bodu 3.6. a 3.7. Obchodních podmínek.

2.5. Oznámení Uživateli zřetelným způsobem sděluje cenu aktivační sms.

2.6. Oznámení podle bodu 2.4. Obchodních podmínek má povahu návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb.

III. Smlouva o poskytnutí služeb

3.1. Smlouvou o poskytnutí služeb se provozovatel zavazuje poskytnout Uživateli výsledek IQ testu a související služby a Uživatel se zavazuje zaplatit cenu za odeslání Aktivační sms.

3.2. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem, když uživatel odešle aktivační sms na uvedené telefonní číslo. Odeslání aktivační sms na uvedené číslo má povahu přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb.

3.3. Předpokladem pro uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb je, aby uživatel měl u svého mobilního operátora aktivovanou službu Premium SMS.

3.4. Cena aktivační sms je 99,- Kč včetně DPH a je účtována prostřednictvím služby Premium SMS, kterou provozuje společnost EPMS, s.r.o., Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5 IČ: 26751038

3.5. Po zaslání Aktivační sms na uvedené číslo obdrží Uživatel sms zprávu s aktivačním kódem, který společně se svým jménem a příjmením, nebo alternativně přezdívkou, a krajem zadá do příslušné kolonky na Internetovém portálu.

3.6. Po zadání Aktivačního kódu do příslušné kolonky na Internetovém portálu se Uživateli zobrazí výsledek jím absolvovaného IQ testu.

3.7. Uživateli se dále zobrazí možnost stáhnout si z Internetového portálu certifikát o svém výsledku ve formátu PDF, jakož i možnost sdílet výsledek svého IQ testu na sociální síti Facebook, nebo ostatní uživatele sociální sitě Facebook vyrozumět o jeho absolvování bez uveřejnění konkrétního výsledku.

IV. Ochrana osobních údajů

4.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele od okamžiku úkonu Uživatele podle bodu 3.4. Obchodních podmínek.

4.2. Ochrana osobních údajů uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Uživatel souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů toliko pro účely evidence výsledků IQ testů, zpracování a zveřejnění statistik výsledků IQ testů, jakož i pro zaslání Odměny. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou.

4.4. Uživatel je povinen uvádět údaje správné, pravdivé a přesné, stejně tak je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů. Uživatel si je vědom toho, že se jedná o poskytnutí dobrovolné.

4.5. Provozovatel, jako správce osobních údajů, může pověřit zpracováním třetí osobu jako zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude v takovém případě zveřejněn na internetovém portálu.

4.6. Bude-li se Uživatel domnívat, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou soukromého a osobního života Uživatele, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatel závadný stav odstranil. Uživatel se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.7. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele o poskytnutí informace ohledně zpracování svých osobních údajů. Provozovatel je oprávněn požadovat za poskytnutí informace dle věty první náhradu nezbytných výdajů.

4.8. Uživatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek subjektů spolupracujících s Provozovatelem. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

V. Autorská práva

5.1. Provozovatel je vlastníkem Internetového portálu.

5.2. Internetový portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel vlastní vykonává veškerá práva vztahující se k Internetovému portálu.

5.3. Obsah internetového portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li provozovatel k takovému jednání předem písemný souhlas.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel nenese odpovědnost za webové prezentace jiných subjektů, na něž internetový portál odkazuje.

6.2. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

6.3. Uživatel je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb. Dojde-li ke změně všeobecných obchodních podmínek, je vázán touto změnou ode dne její účinnosti.

6.4. K řešení případných sporů, nebudou-li vyřešeny domluvou, jsou příslušné soudy České republiky.

6.5. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky, zejména prostřednictvím emailu.

6.6. Veškeré problémy související s provozem Internetového portálu a veškeré reklamace ze Smlouvy o poskytnutí služeb lze Provozovateli oznámit na emailové adrese info@moje-iq.cz.

6.7. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2014.